C
d
e
หมวดหมู่สินค้า
หมวดท่อร้อยสายไฟ PVCและอุปกรณ์ 1 หมวดสายสัญญาณ 3 หมวด ปลั๊ก สวิทซ์ หน้ากาก 4 หมวดตู้คอนซูเมอร์ ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 หมวดเบรกเกอร์ แมกเนติก โอเวอร์โหลด 2 หมวดการติดตั้งสายดิน 1 หมวดการติดตั้งสายล่อฟ้า 1 หมวดท่อร้อยสายไฟ เหล็กและอุปกรณ์ 4 หมวดอุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้า 1 หมวดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แรงต่ำ&แรงสูง 1 หมวดโคมไฟ 1 หมวดอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม 1 หมวดสายไฟ 6

บริษัท ซันเฟิสท์ เอนเนอร์จี กรุ๊ป จำกัด ได้เปิดดำเนินการทางด้านงานระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ ระบบไฟฟ้าอาคารบ้านเรือน และจำหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนดิ โดยมีทีมผู้บริหาร วิศวกร และพนักงาน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานระบบไฟฟ้า และคัดสรรค์วัสดุอุปกรณ์ ที่ได้คณุภาพ ทั้งนี้บริษัทได้ผ่านการก่อสร้างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน ในการดำเนินงานบริษัทได้ยึดมั่นในแนวทาง ปรัชญา 7 ประการ เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สดุให้แก่ลูกค้า สังคม และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรม

รายการสินค้า